Nyheder

Få besked når der er nyt på hjemmesiden

Ønsker du at modtage en e-mail når der er nyt
på hjemmesiden så send din e-mail til
sekretaer@spelmannstoft.dk

Afmeldelse sker ligeledes ved henvendelse til
sekretaer@spelmannstoft.dk

For flere nyheder - se "nyheder"

Link til word fil; Vedtægter Grundejerforeningen Spelmanns Toft

VEDTÆGTER
GRUNDEJERFORENINGEN
SPELMANNS TOFT

§ 1.0 Foreningens navn og hjemsted
§ 1.1. Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Spelmanns Toft”
§ 1.2. Foreningens hjemsted er Fanø Kommune.


§ 2.0 Foreningens område:

§ 2.1. Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af
lokalplan nr. 68, Rindby By, Fanø Kommune.


§ 3.0 Medlemskreds

§ 3.1. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af
ejendomme, der er beliggende inden for foreningens område.


§ 4.0. Foreningens formål og opgaver

§ 4.1. Til vedligeholdelse af de tildelte områder (jf. lokalplan 68), dog ikke veje  
og stier, skal der være oprettet en vedligeholdelseskonto i regnskabet.
Der hensættes et årligt beløb af kontingentet på kontoen. Beløbet  
bestemmes af generalforsamlingen. Det opsparede beløb overgår fra
ejer til ny ejer uden modregning i refusionsopgørelse og i handelspris.

§ 4.2. Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og  
fællesarealer i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.
Foreningen udfører de opgaver, der i øvrigt henlægges i medfør af
lovgivningen.

§ 4.3. Grundejerforeningen varetager i øvrigt, i overensstemmelse med
generalforsamlingens beslutning herom og overholdelse af lokalplan 68,  
medlemmernes fælles interesser i forbindelse med de under foreningens
hørende ansvarsområder. Det vil sige foreningen vil forsøge at
forbedre forholdene for medlemmerne.

§ 4.4. Grundejerforeningen skal ligeledes i samarbejde med Fanø Kommune
medvirke til at området Spelmanns Toft, til enhver tid fremtræder på en  
tiltalende måde og derved ikke henligger med div. affald og deslige.
Det er dog op til det enkelte medlem at holde sin egen grund i pæn og   
opryddet stand.

§ 4.5. Grundejerforeningen skal desuden arbejde for et godt klima beboerne
imellem, blandt andet ved afholdelse af fester og arrangementer for  
både børn og voksne.

§ 5.0. Medlemmernes forhold til foreningen

§ 5.1. Generalforsamlingen afgør i hvilket omfang finansiering og
administration af de til foreningen henlagte opgaver, alene skal ske ved
opkrævning hos de enkelte medlemmer.

§ 5.2. Det enkelte medlem er pligtigt til at betale det til enhver tid af
generalforsamlingen fastsatte bidrag.

§ 5.3. Ved ikke rettidig betaling af skyldige beløb skal medlemmet betale alle
omkostninger ved inddrivelsen. Derudover skal der betales 2% rente
pr. påbegyndte måned af det skyldige beløb.

§ 5.4. Et medlem, der er i restance til foreningen, har ikke adgang til og har  
ikke stemmeret på generalforsamlingen, ligesom medlemmet ikke kan
vælges til tillidshverv.


§ 6.0. Bidraget

§ 6.1. Et medlem betaler bidrag for hver matrikel, medlemmet ejer, fra det
tidspunkt, hvor der er pligt til at være medlem af foreningen. Pligten 
starter ved overtagelse af matrikel.
Bidraget vedrører kalenderåret og opkræves umiddelbart efter den
årlige generalforsamling

§ 6.2. Medmindre generalforsamlingen beslutter andet, skal der betales lige
store bidrag for alle matrikler, der er medlem af grundejerforeningen
Spelmanns Toft.


§ 7.0. Hæftelser

§ 7.1. I forholdet til tredjemand hæfter medlemmerne ikke for foreningens
forpligtelser med andet end deres andel i foreningens formue.
I forhold til foreningen hæfter medlemmerne personligt pro rata.

§ 7.2. Når et medlem overdrager sin ejendom eller på anden måde ophører  
med at være ejer af denne, er vedkommende fra dette tidspunkt ophørt  
med at være medlem af foreningen og har intet krav på foreningens  
formue.

§ 7.3. Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser
over for foreningen.

§ 7.4. Både den tidligere og den nye ejer er pligtig til at anmelde ejerskiftet til  
foreningen, og i forbindelse hermed at oplyse den nye ejers navn og  
bopæl, samt den tidligere ejers nye bopæl.

§ 7.5. Et medlem har på generalforsamlingen én stemme for hver matrikel, der
er pålagt medlemmet.

§ 7.6. Der kan stemmes ved fuldmagt. Dog må et medlem ikke repræsentere
mere end tre stemmer, dette inkl. sin egen.


§ 8.0. Foreningens ledelse og administration

§ 8.1. Generalforsamlingen er grundejerforeningens øverste myndighed.

§ 8.2. Enhver ejer, dennes ægtefælle eller samlever har ret til at deltage i   
generalforsamlingen.

§ 8.3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj
måned. Der forsøges at gøre denne både røgfri samt børnefri.

§ 8.4. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 1 måned
varsel, ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem, til den i
medlemsprotokollen anførte adresse.

§ 8.5. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære
generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 14 dage inden  
den indkaldte generalforsamlingen.

§ 8.6. Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal følge med indkaldelsen
til generalforsamlingen. Det samme gælder det underskrevne og
reviderede årsregnskab samt forslag til budget for næstkommende
regnskabsår. Indkomne forslag til generalforsamlingsbeslutning  
medsendes.

§ 8.7. Spørgsmål, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under
afstemning.

§ 8.8. På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:

1. Valg af dirigent (må ikke være medlem af bestyrelsen)
2. Afgivelse af formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne     
år.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab, underskrevet  
af revisor og bestyrelsen.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Vedtagelse og godkendelse af budget, samt fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt, under dette punkt kan der ikke sættes forslag til afstemning.


§ 9.0. Ekstraordinærgeneralforsamling

§ 9.1. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling på samme måde, og
med samme varsel, som den ordinære. Ekstraordinær generalforsamling  
kan afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt eller, såfremt 1/3 af
medlemmerne fremsætter skriftligt og underskrevet krav herom.
Medlemmerne må naturligvis ikke være i restance til foreningen. I
begæringen skal dagsordenen, for den ekstraordinære generalforsamling,
angives.

§ 9.2. Når begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er
indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger
efter dennes modtagelse, idet juli og december måned dog ikke
medregnes.

§ 9.3. Hvis ikke ¾ af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære
generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan
dagsordenen nægtes behandlet af generalforsamlingen.


§ 10.0. Afvikling af generalforsamlingen

§ 10.1. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen
afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagens behandlingsmåde og
stemmeafgivningen. Der udpeges en referent.

§ 10.2. Stemmeafgivningen ved generalforsamlingen finder sted ved simpel
håndsoprækning, medmindre enten dirigenten, bestyrelsen eller
halvdelen af de tilstedeværende medlemmer forlanger skriftlig
afstemning. Hvert medlem har en stemme.
Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan ingen repræsentere mere end  
tre medlemmer inkl. egen stemme.
Personvalg skal være skriftlig blot et medlemmer ønsker det.
Generalforsamlingen vedtager sine beslutninger ved simpelt    
stemmeflertal, medmindre vedtægten bestemmer noget andet. Ved  
valg af bestyrelsesmedlemmer skal der være et relativt stemmeflertal.  
Undtaget er beslutninger, der vedrører vedtægtsændringer, bevilling af
ekstra midler, pålæg af yderligere tilskud fra medlemmerne og
optagelse af lån, her kræves at mindst 2/3, af de på
generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer, stemmer for de
foreslåede ændringer. Ved stemmelighed forkastes forslaget. Blanke
stemmer medregnes ikke.

§ 10.3. Over det på generalforsamlingen passerede, skal der udarbejdes et
referat, der godkendes af bestyrelsen og underskrives af dirigenten og  
formanden, hvorefter det har fuld beviskraft i enhver henseende.

§ 10.4. Senest 1 måned efter afholdelse af generalforsamlingen udsender
bestyrelsen referat til hvert enkelt medlem.

§ 10.5. Når der på generalforsamlingen er truffet gyldig beslutning om forhold  
af fælles interesse, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for
foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til  
gennemførelse af generalforsamlingens beslutning.


§ 11.0 Bestyrelsens sammensætning

§ 11.1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt 1 suppleant, disse vælges af  
generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand,
næstformand, kasser, sekretær samt et menigt medlem.
Suppleantens rolle er, at træde til ved bestyrelsesmøder, hvor et
bestyrelsesmedlem har meldt afbud. Ved fremmøde til disse har
suppleanten stemmeret på lige fod med de andre
bestyrelsesmedlemmer. Suppleanten har desuden også møderet til
bestyrelsesmøderne. Suppleanten træder ydermere til, hvis et  
medlem af bestyrelsen udtræder forinden dennes valgperiode er
udløbet.

§ 11.2. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, dog således, at der efter den
første 2-års periode kun er 2 medlemmer på valg, året efter de  
resterende 3 og så fremdeles. Genvalg kan finde sted. Suppleanten er
på valg hvert år og kan ligeledes genvælges.

§ 11.3. Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og
efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end 4, er bestyrelsen
berettiget til at supplere sig selv blandt grundejerforeningens
medlemmer, indtil førstkommende generalforsamling.


§ 12.0. Daglig ledelse

§ 12.1. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed,  
herunder drift og vedligeholdelse af fællesarealer- og anlæg i
samarbejde med Fanø kommune. Foreningen udøver ydermere de  
administrative beføjelser, som er henlagt til foreningen.

§ 12.2. Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller to medlemmer
finder det nødvendigt, dog minimum 3 gange årligt.
Der ydes intet honorar for deltagelse i bestyrelsen, dette er  
udelukkende på frivillig basis.

§ 12.3. Over det, under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal
underskrives af bestyrelsen på næstkommende bestyrelsesmøde.  
Referat af mødet formidles til medlemmerne.

§ 12.4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer inkl.
formand eller næstformand giver møde.

§ 12.5. Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 12.6. Bestyrelsen kan, til løsning af specielle opgaver, nedsætte udvalg, der
kan bestå af foreningens medlemmer uden for bestyrelsen. Dog skal 1  
af udvalgsmedlemmerne altid være et bestyrelsesmedlem.

§ 12.7. Foreningen tegnes overfor tredjemand af formanden, kassereren og et
øvrigt bestyrelsesmedlem.
Ved formandens fravær, varetages formandens opgaver af  
næstformanden. Kassereren fører regnskab og foretager ind- og   
udbetalinger samt opkræver medlemskontingent.
Sekretæren ordner den løbende korrespondance og tager referat af alle
møder.


§ 13.0. Regnskab & revision

§ 13.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår dog fra  
foreningens stiftelse og til 31. december samme år.

§ 13.2. Generalforsamlingen vælger en revisor og en revisorsuppleant. 
Genvalg kan finde sted.

§ 13.3. Regnskabet tilstilles revisor inden den, 15.februar og skal af denne
være revideret, såvel talmæssigt som kritisk, så betids, at en ekstrakt  
med revisorpåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med
indkaldelse til generalforsamlingen.

§ 13.4. Revisor har ret til at foretage uanmeldt eftersyn til kontrol af
regnskabsføring og kassebeholdning.


§ 14.0. Betalinger/bilag

§ 14.1. Alle bilag større end kr. 2000,00 skal godkendes af formand og kasser  
inden udbetaling.


§ 15.0. Forskellige bestemmelser


§ 15.1. Fremkommer der relevante spørgsmål, hvorom denne vedtægt intet
skriver, er bestyrelsen forpligtet til, efter bedste evne, at afgøre og løse
disser, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse  
ved førstkommende generalforsamling.

§ 15.2. Generalforsamlingens beslutning om at ændring af foreningens
vedtægter, kræver ¾ majoritet blandt de på generalforsamlingen
fremmødte medlemmer. Der må aldrig vedtages ændringer, der er i
strid med love, bekendtgørelser”.

§ 15.3. Ændring af foreningens vedtægt kræver Fanø Kommunes godkendelse.Således vedtaget på generalforsamlingen den, 16.september 2008 og revideret 17. maj 2010.


I bestyrelsen:


Hans Sonnicksen
Michael Brink
Thea Valbjørn
Karina Holst Andersen
Karl Erik Munk
Betina Sørensen


Godkendt og stemplet ved administrationen ved Fanø Kommune 14. juli 2010